Khane Pai Dekha Khane Mile Jai Megher Arale

Khane pai dekha khane mile jai
Megher arale anan lukai
Amar se priyatama
Sundara manorama