Mukti Amar Nitya Sangi Supti Amar Nai Jibane

Mukti amar nitya sangi supti amar nai
Jibane amar tomar bijoy kebal niyata chai