Tomar Charane Amar Nayan Duti Shayane

Tomar charane amar nayan duti
Shayane swapane ghume jagarane
Pratikhane ar smarane manane
Amal dhabal phul haye jeno phuti