Niye Chalo Prabhu Dharanir Byatha Bhakati

Niye chalo prabhu dharanir byatha bhakati akuti akashe
Mangalamoy antaratama tomar dibya sakashe