Agni Debata Agni Debata

Agni debata agni debata
Tumi chhara ar nahi pare keha
Jwalate homer shikha
Bandana taba kalpanatit
Kahar bhagye likha