He Param Pita parame Sharan Ami Je Rayechi

He param pita parame sharan ami je rayechi andhar tare
Paran amar aghat haniche ei dharani prati ghare