Bahire Khunje Go Hridaye Bhitare Khunje

Bahire khunje go hridaye bhitare khunje dekhi
Tumi je na mor kache acho prabhu ashcharjya ekiy