Ami Je Tomar Kripa Baridhir Snatak Bhitare

Ami je tomar kripa baridhir snatak
Bhatare bahire agyanatar ganthak nashak