Dekha Dao Prabhu

Dekha dao prabhu hriday gahane shayane swapane
Danibo amare tushibo tomare chupi chupi sugopane