Baddha Ami Nahi Kabhu Jiban Bandane

Baddha ami nahi kabhu jiban bandane
Ke bhulabe charachare amrita sandhane