Madhumoy Sathe Madhur Milane Mile Ache

Madhumoy sathe madhur milane mile ache dhara pran
Madhu niye age prabhur samite nijere karite dan