Music section

Kundalini kundalini kundalini kundalini
Ma ma ma devi devi devi parameshwari parameshwari
Ida pingala shushumna
Muladhara svadistana manipura anahata
Vishudha agna sahasrar sahasrar
Lam lam lam, vam vam vam,
Ram ram ram, yam yam yam,
Ham ham ham, aum aum aum,
Supreme