19 September 1980

O my mind's dear Supreme,
You like me
Not because I am great.
I am great
Because You like me.

O my heart's sweet Supreme,
You love me
Not because I am good.
I am good
Because You love me.

O my life's Beloved Supreme,
You want me
Not because I am always satisfied.
I am always satisfied
Because You want me.