Karal Badana Janani Amar Binash Karogo

Karal badana janani amar
Binash karogo mama maha bandhan
Tomare tushibo prati chintai
Pratiti karme ei je amar pan