Chapal Deha Chapal Paran Chapal Manas Jar

Chapal deha chapal paran chapal manas jar
Baite habe bhari bojha agyanatar bhar