Chalte Chahi Tomar Sathe Balte Chahi Tomar

Chalte chahi tomar sathe balte chahi tomar katha
Kothai tumi kothai amar hiyar tibra byakulata