Hiyar Jale Puji Tomai Tabu Raho Bahu Dure

Hiyar jale puji tomai tabu raho bahu dure
Jiban amar phutbena hai tomar khamar madhur sure