Bahir Jagate Bhranti Prabal Bhitar Jagate Shanti

Bahir jagate bhranti prabal
Bhitar jagate shanti amal
Bahir jagate tamasi paran
Bhitar jagate swarga sopan