Bhaye Bhaye Habona Ar Ami Kabhu Kampita

Bhaye bhaye habona ar ami kabhu kampita
Pran gabhire saraswatir amar bina jhankrita