Tomai Jara Kabhu Nahi Jane Tara Tomari Nitya

Tomai jara kabhu nahi jane
Tara tomai nitya prabhu hane
Jane jara tomai bindu matra
Tara tomar jyotir chhatri chhatra