Hridaya Gabhire Nehari Ajike Param Pitar

Hridaya gabhire nehari ajike param pitar renuka
Samukhe amar biraje ajike param pitar benuka