Krandan Bina Krandan Kemane Nashibo

Krandan bina krandan
Kemane nashibo bandhan
Chandan bina chandan
Kemane karibo aradhan
Spandan bina spandan
Kemane labhibo darashan