Anibo Amar Apan Swarupe

Anibo amar apan swarupe ei dharanir pare
Ananta jyoti jagate jibane rajibe pratiti ghare