Aganita Bhab Aganita Rup

Aganita bhab aganita rup phutibe jibane
Purna prakash haibe je din dehe prane mane