Gandalikar Srote Bhese Chali

Gandalikar srote bhese chali mrityur duti kudjatika
Eso ma lakki oishi madhuri jalaye premer bahni shikha