Kothai Shanti Kothai Tripti

Kothai shanti kothai tripti shudhu samasya bhar
Mrittyu nitya kariche srishti manaber charidhar