Mithya Daman Bhigna Nashan

Mithya daman bhigna nashan chandan tika bhale
Urabo prabhur bijoy nishan madhur prabhat kale