Nitya Jena Chitta Bhare

Nitya jena chitta bhare
Tomai prabhu smaran kare
Amar khudra jiban pradip
Dao go dekha praner adhip