Aji Simahin Amarar Jyoti

Aji simahin amarar jyoti dhare mama antar
Urdhaloker charan kamale kari shudhu nirbhar