Prabhu Bhoirab Chira Gaurab

Prabhu bhoirab chira gaurab dhyane nimagane shib
Rakkha karo go amar jiban ami je artha jib