Santar Katite Chahi Ami

Santar katite chahi ami prabhu ananda parabare
Ar katokal thakite haibe maya moha karagare