Swapan Amar Saphal Haibe

Swapan amar saphal haibe purna haibe asha
Manase amar jagibe je din pabitra bhalobasa