Tomare Pujibo Tomare Tushibo

Tomare pujibo tomare tushibo sakal sandhya bela
Nitya nutan tomar sange karite chahigo khela