Dibash Rati Ekti Katha Balte Tomai Chahi Ami

Dibash Rati Ekti Katha Balte Tomai Chahi Ami tomar taito tomar bijoy giti gahi