Ai Ai Ai Shune Je

Ai ai ai shune je amar hridaye swapan
Ai ai ai niye jai amar dharar bandhan