Jatoi Dekhi Tatoi Lagi Bhalo Amar Tomar

Jatoi dekhi tatoi lagi
Bhalo amar tomar charan khani
Taito ami bhakti bhare
Amar pane tomai ami tani