Ki Diye Tomare Tushibo Janani Ki Diye

Ki diye tomare tushibo janani
Ki diye tomare tushibo
Na janile mago ashru sagare
Asahai haye dubibo