Dhanya Halo Jiban Amar Tomar Charan

Dhanya halo jiban amar tomar charan parashe
Shanti pelam tripti pelam diye amai harashe