Tomar Katha Param Prabhu Jara Nitui Bale

Tomar katha param prabhu jara nitui bale
Phule phale phutuk tara taba pada tale