Hasi Chokhe Bhorer Tara Sanjher Tara Amai

hasi chokhe bhorer tara sanjher tara amai dake
Taito ami parbona ar agyanatar durbipake