Bhangi Ami Prati Khane Tomar Sakal Asha

Bhangi ami pratikhane tomar sakal asha
Tabu amai jani na chhere tomar bhalobasa