Hethai Nahe Hothai Nahe

Hethai nahe hothai nahe
Chaowar paowar parapare
Dekha tomai pabo