Prati Rate Chander Deshe

Prati rate chander deshe
Jete chahi hese hese
Sethai pabo bandhan hara
Shanti dhara