202

To be a prey to doubt is to be a slave to the unbelieving Zero.
Chinmoy, Chandelier, Sri Aurobindo Ashram, 1959