Kruddha Manas Kruddha Paran Kruddha Sharir

Kruddha manas kruddha paran kruddha sharir kruddha
Tader majhare nahi go biraje prabhur nayan shuddha