111. My life alternates with God

My day alternates with night
My fear alternates with strength
My doubt alternates with certainty
My love alternates with hatred
My defeat alternates with victory
I alternate with God
My soul alternates with God the Dream
My heart alternates with God the Lover
My life alternates with God the Player.