Jog Dibo Aj Sabar Sathe Tomar Pete Sneha

Jog dibo aj sabar sathe
Tomar pete sneha
Abasheshe tripti pabe
Manas paran deha