Ati Anurage Ase Tara Prabhu Ati Abhimane

Ati anurage ase tara prabhu
Ati abhimane chale jai
He minati shudhu tader rakhiyo
Taba barabhoy bhor-pai