Bajna Baje.. Hiya Pure Amar Amir Binash

Bajna baje bajna baje
Bajna baje hiya pure
Amar amir binash halo
Prabhur joyer giti sure