Kahar Bajna Shuni Aharaha Hridaya

Kahar bajna shuni aharaha
Hridaya gabhire
Kahare pujibo kahare tushibo
Jibane achire